Rate this post

מהן מערכות אש?

מערכות לגילוי אש הן מערכות בטיחות אותן אנו חייבים בכל מבנה והן מערכות נפוצות המותקנות במבנים ובתים רבים.
בארצות הברית למשל מערכות מסוג זה מותקנות על פי חוק, ובניינים בהם לא קיימת מערכת לגילוי אש הם בניינים הנחשבים שאינם ראויים למגורים.
מערכות אש תפקידם להתריע בדבר עשן ושריפה ולאפשר בריחה מהירה ויציאה מהבניין או מכל מבנה במקרה של פריצה או עשן העלול להזיק ולגרום לחנק וקשיי נשימה, תוך שההתרעה המוקדמת של מערכת האש ברוב המקרים תעזור להציל חיים.
מלבד הצלת החיים הכה חשובה, עוזרת מערכת ההתראה למנוע נזקים לרכוש ואף להציל בתים ובניינים שלמים מפני שריפה שיכולה לכלות ולהרוס את כל המבנה כולו.

ממה מורכבות מערכות לגילוי אש ?

מערכות לגילוי אש מורכבות מחיישנים רגישים ומיוחדים שתפקידם הוא זיהוי והתרעה על ידי צפצוף צורם או אזעקה  בהינתן אש או עשן במקום, לאחר התראה זו המגיעה מהחיישנים, תצטרף מערכת לכיבוי האש המתיזה מים על ידי ספרינקלרים או כיבוי על ידי גז.
למערכת יש אופציה לכיבוי נוסף של האש והוא כיבוי תחת לחץ ופתיחה של דלתות אש.

 כיצד פועלים הספרינקלרים ?

הספרינקלרים או בשמם השני המתזים, נועדו לכבות את השריפה במבנה עד כמה שניתן כפעולה נוספת להמלטות של האנשים מהבניין.
מערכת ההתזה מורכת ממתזים וצינורות שצריכים להיות מחווטים לשאר הבניין ולספק התזת מים לכל חלקי הבניין.
בדרך כלל, מינימום ההתזה הנדרשת על מנת לאפשר בריחה מהמקום בעת שריפה היא שעה של התזה במקום – אך יש לזכור כי האש חזקה מאד והיא הולכת ומתגברת מרגע לרגע עד הגעתם של הכבאים למקום.

כיצד פועל כיבוי בגז

כיבוי אש באמצעות גז מגן יותר על ציוד בזמן שריפה והוא מתאים להגנה על מחסנים ועסקים המכילים בעיקר מחשבים ומוצרי חשמל.
הגז נועד לחנוק את האש המתפשטת והוא מהווה תחליף למים שעלולים לגרום נזק לחפצים בעת כיבוי השריפה.

מהי מערכת שחרור עשן

עשן לעיתים מסוכן ממש כמו האש ואנשים רבים יכולים להיפגע באופן רציני משאיפת עשן, על כן מערכת לשחרור עשן מותקנת על ידי פתיחת מקומות קבועים בבניין או פתיחת אוטומאטית של כיפות בגג הבניין.
לצד פינוי העשן מתווספות מערכות תת לחץ שתפקידן הוא לפנות במהירות אנשים מתוך הבניין במקרה של שריפה, כמו למשל חדר נקי מעשן או גרם מדרגות צדדי שנפתח רק במקרים של שריפה אליו העשן אינו יכול לחזור ומשם ניתן לפנות את האנשים.

דלתות אש הם עוד שלב הכרחי בפינוי ומשם ניתן להימלט תוך סגירה אוטומטית של הדלת לאחר המלטות האנשים, זאת כמובן למניעת התפשטות השריפה בשאר חלקי המבנה.