Rate this post

 

ייעוץ ביטחוני לא מנת חלקנו:

שקט ביטחוני לדאבוננו אינו מנת חלקם של אזרחים במדינת ישראל. פעולות איבה, מעשי טרור, פעולות מיליטאנטיות ופעילות קרימינאלית מסוכנת הינם דבר הנשמע לאוזנינו באופן תדיר ושכיח. כל אזרח במדינה זו אינו יכול לשבת לבטח בידיעה כי הוא ורכושו מוגנים. מלבד ההגנה שמספקת המדינה, בעלי עסקים גדולים וחברות מפאת גודל עסקיהם ובגין היותם ישראלים ירצו למען הבטחת ביטחונם להשתמש בשירות של ייעוץ ביטחוני.

העוסקים במלאכה:

העוסקים בייעוץ ביטחוני יהיו אלו שבמשך חייהם התברגו לעמדות מפתח בשירות הביטחון המדיני, אם בצבא ההגנה לישראל או אם בשירות הביטחון הכללי. אנשים אלו לאחר שצברו ידע רב בנושא הביטחון על תחומיו השונים, פתחו בקריירה פרטית לאחר פרישתם והם כעת עוסקים במתן ייעוץ ביטחוני לכל המזדקק לכך ביחוד ברמת החברות הגדולות אשר ענפיהן משתרגים אל מעבר לים.

חובה:

ייעוץ ביטחוני מלבד היותו אופציה לחברות גדולות הוא גם חובה אותה מחייבת המדינה כל מי שתחת סככתו מתקבץ ציבור גדול של אנשים. לדוגמא בעלי אולמות גדולים וכיוצא בזה מחויבים על ידי המדינה בסיפוק שירותי אבטחה למען ביטחון הציבור. במקרה זה ייעוץ ביטחוני ישמש את בעל העסק בהדרכה היכן להציב שומרים ומאבטחים, כמה יתצפתו וכמה יבדקו את האנשים בפועל.

פרטיים:

מקרים נוספים בהם יידרש ייעוץ ביטחוני, הוא לאנשים פרטיים, בדרך כלל יהיו אלו בעלי ממון או אישים בעלי עמדות מפתח, כגון בעלי חברות גדולות, שופטים ואפילו סלבריטאים. אמנם המשטרה מחויבת לספק שירותי אבטחה לכל אדם הנמצא תחת איום ממשי, אך לרוב יבחרו האנשים הזקוקים לכך להשתמש בייעוץ ביטחוני אשר ימליץ להם באופן הטוב ביותר כיצד לשמור על עצמם, על רכושם ועל בני ביתם.

מעבר לים:

ייעוץ ביטחוני חשוב ואף הכרחי במקרים בהם נמצאים אישים או חברות מעבר לים, גילויי אנטישמיות ונכונות לפגוע בישראלים אינם דבר חדש וכל המעוניין להרחיב עסקיו בחוץ לארץ כדאי לו שיפנה לגוף המכיר את המדינה בה הוא נמצא, את המורכבות של החברה על פלגיה השונים במקום ואת הסכנות האופציונאליות האורבות לישראלים בניכר. ביטחון אינו דבר של מה בכך ויש להחשיבו במלוא כובד הראש.