Rate this post

מה זה הוצאה לפועל?

הוצאה לפועל הינו האקט בו יכול להשתמש מי שחייבים לו כסף או רכוש ולא שילמו או החזירו לו. ישנם גופים שונים המכונים הוצאה לפועל והם האחראיים למימוש הליך זה. אדם שחייבים לו ממון אן רכוש, רשאי לפנות לגופים אלו והם מצדם יערכו למענו את הגבייה, זאת כמובן עם הוכחות חותכות מצדו לקיום החוב ואחר אזהרת החייב כי הולכים לממש את תהליך גביית החוב מידיו.

הוצאה לפועל המערכת:

מערכת הוצאה לפועל בנויה משלושה גופים עיקריים העוסקים במלאכה. אלו הם הלשכה להוצאה לפועל, ראש ההוצאה לפועל והמוציאים לפועל בשטח. הראשונה, היא המבצעת, מממשת פסקי הדין לגביית חוב ונמצאת בסמוך לבתי משפט השלום. השני, הראש, הוא האחראי להחלטות והוא הפוסק האם יש לגבות החוב אם לאו. והאחרונים, הם האחראים לביצוע הגבייה בפועל, כן, כן, נקישה בדלת וביצוע עיקול רכוש או נכסים בפועל ממש.

הוצאה לפועל -מתי זה קורה?

הוצאה לפועל תיתכן כאשר יש במציאות דבר מה לעקל, כגון רכוש, ממון, דמי מזונות, פינוי נכסים וכיוצא בזה. לא יהיה ניתן להפעיל את מערכת ההוצאה לפועל כאשר המדינה היא החייבת לאזרח, אז ידרשו גופים אחרים להתערב בעניין.

הצדדים:

הצדדים בהליך נקראים "זוכה" ו"חייב". ההליכים העומדים לטובת הזוכה הינם, עיקול מיטלטלין, עיקול שמקרקעין, עיקול בידי צד שלישי, ביצוע בעין, עיכוב יציאה מן הארץ, צווי הבאה וצווי מאסר.

ההליכים העומדים לטובת החייב, כלומר האדם שנגדו הוצא פסק דין, הינם, התנגדות לביצוע שטר, טענת פרעתי, איחוד תיקים ו- חייב מוגבל באמצעים.

הוצאה לפועל תיתכן במקרים בהם לא שולמה משכנתא, שטר חוב או המחאה. לשם הסדרת תשלומים אלו בידי החייבים בכך, הוסדרה במדינת ישראל מערכת של הוצאה לפועל שעניינה הוא הסדרת תשלומים אלו ומימושם. ישנה חקיקה במדינת ישראל הנושא זה והיא נאכפת במסגרת חוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967 בנוסף לתקנות שהותקנו בכוחו.

לסיכום, אם חייבים לך דבר מה שלא שולם יש לך למי לפנות, ואם אתה חב דבר מה למישהו, דע כי אין באפשרותך ברירות הרבה והחוב, בזמנו ובעתו יגבה.